|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

O projektu

Projekat „Uspostavljanje indeksa učinka sudskog sistema i podrška u sprovođenju novog sistema organizacije sudova i tužilaštava na Kosovu – RoLPIK“ će trajati 18 meseci i podržava ga projekat Promovisanje demokratskog društva (DSP), koji finansira Švajcarska Kancelarija za saradnju na Kosovu (SCO-K), a upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF). Glavna svrha ovog projekta je promovisanje poboljšanja učešća civilnog društva i građana u pozivanju na odgovornost o učinku pravosudnog sistema kroz nadgledanje, konsultaciju i stalno ocenjivanje.

Ovim projektom se pokušavaju ispuniti sledeći rezultati:

O Grupi za pravne i političke studije (GSJP)

Grupa za pravne i političke studije je nezavisan, nepartijski i neprofitni institut za proučavanje javnih politika sa sedištem u Prištini, Kosovo. Naša misija je izrada kredibilnih studija u oblasti politike, prava i ekonomije, kao i davanje preporuka o politikama kojima se teži rešavanje problema u određenim oblastima javnih politika. Zagovaranjem rešenja politika, koja proističu iz naših naučnih studija, imamo za cilj da podržimo četiri osnovna stuba: a. demokratizaciju države u vezi sa suštinskim reformama politika, kao i institucija; b. jačanje kapaciteta vladavine prava i poboljšanje učinka kroz ponudu rešenja za politike; c. ekonomski razvoj, podstičući strategije tržišta kojima se povećava ekonomska stopa i stabilnost; i d. poboljšanje regionalne saradnje i prisustvo Kosova na međunarodnom nivou.

Grupa je aktivna u pitanjima koja se odnose na vladavinu prava, reformu javne uprave i demokratsko upravljanje i do sada je izrađen značajan broj analiza/izveštaja politika, nudeći preporuke za rešavanje problema i implikacija koje proističu iz gorenavedenih oblasti. Grupa redovno zagovara kod državnih institucija i angažuje se sa građanima i građanskim inicijativama u podržavanju i povećanju građanskog aktivizma i učešća građana u prosecima javnih politika.