|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Një reflektim mbi trajtimin institucional të rastit ’53 milionshi’

Sistemi publik në Republikën e Kosovës shoqërohet në vazhdimësi me kritika të shumta në dhënien e shërbimeve publike në thuajse të gjitha fushat. Mirëpo, përveç mungesës së ofrimit të shërbimeve cilësore ndaj qytetarëve, sistemin publik e shoqëron tejmase edhe korrupsioni. Pavarësisht krijimit të mekanizmave konkret në luftimin e korrupsionit, bazuar në raportet ndërkombëtare dhe të… Continue reading Një reflektim mbi trajtimin institucional të rastit ’53 milionshi’

Analizë krahasuese mes legjislacionit të vjetër dhe të ri për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore

Dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore, paraqet një sfidë mjaftë komplekse në shoqëri. Kosova ka bërë adresimin e kësaj çështje dhe ka bërë përpjekje në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie duke filluar së pari me reformat ligjore, gjegjësisht shfuqizimin e Ligjit të mëparshëm për Mbrojtja nga Dhuna në Familje… Continue reading Analizë krahasuese mes legjislacionit të vjetër dhe të ri për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore

Raport monitorimi “Trajtimi institucional i rasteve të dhunës në familje korrik 2022 – qershor 2023”

Kosova vazhdon të marrë vlerësime negative në sferën e sundimit të ligjit me theks të veçantë sa i përket shkallës së ndjekjes penale dhe politikës ndëshkimore ndaj kryesve të dhunës në familje. Për më tepër, vendi ynë edhe më tutje vazhdon t’a ketë sfidë rehabilitimin e të dënuarve për këtë vepër penale si dhe ofrimin… Continue reading Raport monitorimi “Trajtimi institucional i rasteve të dhunës në familje korrik 2022 – qershor 2023”

Indeksi i Performancës së Institucioneve të Sundimit të Ligjit në Kosovë – Botimi i Tetë

Perceptimi qytetarë paraqet përshtypjen e qytetarëve të një vendi për institucione të cilat janë ndërtuar dhe që kanë për obligim zbatimin e normave ligjore, prandaj ky indikator vlerësohet si shumë i rëndësishëm në vlerësimin e punës së autoriteteve shtetërore. Indeksi i Performancës së Institucioneve të Sundimit të Ligjit në Kosovë (RoLPIK) është mekanizëm monitorimi, i… Continue reading Indeksi i Performancës së Institucioneve të Sundimit të Ligjit në Kosovë – Botimi i Tetë

ANALIZË: Raportimi dhe trajtmi i rasteve të dhunës në familje gjatë periudhës 1 janar – 31 gusht 2022

Përmes kësaj analize, projekti “Just React” vë në pah të dhëna të rëndësishme lidhur me trajtimin institucional të rasteve të dhunës në familje gjatë periudhës 1 janar – 31 gusht 2022, duke përfshirë këtu numrin e rasteve të raportuara në Policinë e Kosovës si dhe mënyrën e trajtimit të tyre nga Prokuroria Themelore dhe Gjykata… Continue reading ANALIZË: Raportimi dhe trajtmi i rasteve të dhunës në familje gjatë periudhës 1 janar – 31 gusht 2022