|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Dëgjohen katër dëshmitarë në gjykimin për korrupsion ndaj zyrtarëve të Arkivit Komunal të Prishtinës

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, janë dëgjuar dëshmitarët A.H, A.H, N.I dhe SH.M, në rastin ku Naim Shasivari dhe Nexhmije Krasniqi në cilësinë e zyrtarëve të Arkivit Komunal në Prishtinë, po akuzohen për keqpërdorim të pozitës zyrtare.

Në dëgjimin e dëshmitarit të parë, prokurorja e rastit Arbëresha Shala kërkoi nga dëshmitari Arben Hasi që të deklarohet lidhur me ngastrën kadastrale 1394/1, zona kadastrale Cagllavicë, pronë e ndërmarrjes bujqësore “Ratar” të Llapllasellës, i cili theksoi se drejtoritë kadastrale të komunave përkatëse para se të bëhen ndryshimet në regjistrin e paluajtshmërive për pronat e ndërmarrjeve shoqërore kërkonin nga AKP-ja, përkatësisht ish-AKM-ja pëlqimin për ndryshimet në regjistrin kadastral dhe se AKP-ja duke vepruar sipas kërkesës së Drejtorisë së Kadastrit ka lëshuar një letër ku ka njoftuar që kjo përgjegjësi është e tyre dhe jo e AKP-së.

Ndërsa në pyetjen e mbrojtësit të të akuzuarit Naim Shasivari, avokatit Asdren Hoxha lidhur me me atë se kur e ka marrë AKP-ja nën administrim ngastrën kadastrale në fjalë, dëshmitari Hasi deklaroi se ndërmarrja shoqërore ‘Ratar’ ka mijëra parcela kadastrale e paluajtshmëri dhe prej momentit kur është themeluar Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në 2002, ‘Ratari’-i ka qenë nën administrim të agjencisë, rrjedhimisht parcela në fjalë.

Në vazhdim të seancës dëshmoi dëshmitarja N.I, e cila me pozitë në Arkivin Komunal në atë kohë ishte shefe e rregullimit dhe në dëshminë e saj deklaroi lidhur me rregullimin e dokumentit ‘Marrëveshja e arondimit’ me numër 44/63 të datës 24 janar 1964 se përgjegjësia ka qenë e koleges F.B.

Se a ka qenë marrëveshja e arondimit në kutitë e dorëzuara tek F.B, e njëjta deklaroi se nuk ka pasur njohuri, por besoj se ka qenë.

Lidhur me procedurën e lëshimit të njoftimit për dokumentin me numër 44/63, dëshmitarja e radhës A.H theksoi se ka ardhur pala për të bërë kërkesën në zyrën time në administratë, pastaj kërkesa ka vazhduar tek shefi i depos, që në atë kohë ka qenë  Naim Shasivari, e cila shqyrtohet nga i njëjti dhe pastaj fotokopjet dhe kthehet në administratë, thirret pala dhe dorëzohet dokumentacioni, ku pala nënshkruan për pranim të dokumentit.

Ndërsa dëshmitari i fundit për këtë seancë gjyqësore Sh.M, deklaroi se mbetet pranë deklaratës së dhënë në shkurt të vitit 2017.

Seanca e radhës u caktua të mbahet për datën 24 nëntor 2023, nga ora 13:15.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore, të ngritur më 3 maj 2017, Naim Shasivari, akuzohet se deri më 7 dhjetor 2016, si person zyrtar në Arkivin Komunal të Prishtinës, në pozitën e shefit të sektorit të depos, nuk i kishte përmbushur detyrat e tij zyrtare, ku gjatë pranimit nuk ka kontrolluar lëndët arkivore në dosjet e lëndëve, të cilat kanë qenë në depon e këtij arkivi, ashtu që kishte pranuar dokumentin e falsifikuar “Marrëveshja e Arondimit”, e 24 janarit 1964, pa u përfillur procedurat, pa procesverbal për pranimin e lëndëve në depo të këtij arkivi.

Në aktin akuzues thuhet se i pandehuri Shasivari, si shef i depos, një kopje të kësaj marrëveshje ia ka dorëzuar palës, tani të ndjerit M.J., i cili me këtë dokument të falsifikuar ka bërë bartjen e kësaj prone në emër të tij, e që në fakt këto ngastra janë pronë e ndërmarrjes bujqësore “Ratar” të Llapllasellës.

Ndërsa, Nexhmije Krasniqi, sipas aktakuzës, akuzohet se në pozitën e ndihmës-arkivistes si dhe duke ushtruar pozitën e shefit të depos, nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare, në atë mënyrë që më 9 janar 2015, në kërkesën e Zyrës Katastrale të Komunës së Prishtinës për verifikimin e vendimit të lëshuar nga KK-Prishtinë nr.44/63, të 24 janarit 1964, e kishte kthyer përgjigjen me shkrim se lënda me numër 44/63 nuk gjendet në dosjen e Arkivit Ndërkomunal të Prishtinës edhe pse pas kontrollit nga ana e Policisë, më vonë është gjetur dhe sekuestruar lënda origjinale.

Sipas aktakuzës, Krasniqi më 29 shtator 2014, të njëjtin dokument, “Marrëveshjen e Arondimit”, nr. 44/63, ia kishte gjetur dhe ofruar palës Stojaniviq Vanka, ashtu që mbi këtë bazë ka mundësuar që të bëhet bartja e ngastrave të lartcekura në emër të tani të ndjerit, M.J.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga: Leotrim Pajaziti

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter