|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Shpallet Aktgjykim lirues ndaj të akuzuarit për Korrupsion

Gjykata Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, sot shpalli aktgjykim lirues ndaj të akuzuarit Nuhi Shala në cilësinë e menaxherit të zyrës së prokurimit në komunën e Malishevës për korrupsion.

I akuzuari Nuhi Shala për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414, paragrafi 1 i Kodit Penal është liruar nga akuza me arsyetimin se nuk mund të vërtetohet që është kryer vepra penale përshkak se fillmisht nuk kemi dashje në kryerjen e veprës penale po ashtu nuk është vërtetuar që dy operatorët kanë aplikuar në tender si individual apo grupor dhe  nuk ka përfitim nga ana e të akuzuarit.

Ndërsa sa i përket të akuzuarit Avni Stublla është refuzuar akuza përshkak se prokurorja e shtetit në shqyrtimin gjyqësor është tërhekur nga aktakuza.

Kujtojmë që sipas aktakuzës, Nuhi Shalaj po akuzohet se në cilësinë e menaxherit të zyrës së prokurimit në Komunën e Malishevës, nga intervali kohor duke filluar nga 19 tetori 2020 e deri më 18 nëntor 2020, ka keqpërdorur detyrën e tij zyrtare, duke i tejkaluar kompetencat e tij me qëllim që t’i sjellë dobi të kundërligjshme pasurore Avni Stubllës, si dhe operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në tender.

Me çka ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414, paragrafi 1 i Kodit Penal.

Sipas aktakuzës, i akuzuari tjetër Avni Stublla, po ngarkohet se gjatë intervalit kohor të lartcekur duke shkelur rregullat për prokurimin publik, gjatë një oferte për dhënien e kontratës së prokurimit publik, ka rënë në vonesë në pagimin e obligimeve, pikërisht tatimit dhe duke iu shmangur kualifikimeve minimale të kërkuara dhe specifikuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës me qëllim ndikimi te autoriteti kontraktues, në cilësinë e personit përgjegjës për bizneset e lartcekura, në mënyrë individuale dhe si grup i operatorëve ekonomik ka ofertuar në mënyrë të kundërligjshme duke fituar tenderin e lartcekur,

Me çka ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik” nga neni 415, paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Elvana Hatashi  

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter