|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Anulohet seanca gjyqësore ndaj të akuzuarit për përvetësim në detyrë

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë sot është anuluar seanca gjyqësore ndaj të pandehurit H.H., ish-gjeodet në Komunën e Prishtinës.

I pandehuri H.H., në këtë çështje penale që po gjykohet nga Departamenti për Krime të Rënda akuzohet për veprën penale “Përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare”.

Kurse njoftimi për anulimin e seancës së sotme është bërë nga zyrja e gjyqtares së rastit, Mehdie Bytyqi.

Ndryshe sipas aktakuzës, i pandehuri H.H, në cilësinë e personit zyrtar, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje direkte dhe me qëllim të përfitojë për vete dobi pasurore, kishte marrë autorizimin Vr.nr.2752/98 te dt. 16.07.1998, nga P.M nga Prishtina.

I akuzuari këtë autorizim e kishte marrë lidhur me shitblerjet e ngastrës kadastrale nr. 1893, sipas kulturës arë e klasit të parë në sipërfaqe prej 1.32.05 ha, e cila sipërfaqe e tokës është e regjistruar sipas fletës poseduese nr. 1866 komuna Prishtine.

I pandehuri H.H, këtë autorizim e ka përdorur pas vdekjes se tani ndjerit P.M, i cili ka vdekur me dt.05.11.1999, në atë mënyrë që i pandehuri H.H ka bërë shitje të pronës së lartcekur derisa ishte duke punuar në Drejtorin për Kadastër në pozitën si gjeodet.

Prokuroria pretendon se i pandehuri ka bëre ndarjen fizike te ngastrave për blerësit, e ka ndarë në 18(tetëmbëdhjetë) parcela me pronar te ndryshëm sipas fletave poseduese dhe nga 18 parcelat i pandehuri H.H, 8 (tetë) parcela i ka shitur duke e bere parcializimin e parcelave si dhe të njëjtat ua ka përkthyer blerësve duke e përdorur autorizimin Vr. NR.2752/98, pas vdekjes se P.M.

Me këtë ka kryer veprën penale “Përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës” nga neni 340, par. 3 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Rinor Bajrami

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter