|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Shpallen fajtor të akuzuarit për Korrupsion ndërsa njëri prej tyre lirohet nga aktakuza

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, sot është shpallur aktgjykim fajsues ndaj të akuzuarve Remzi Mazreku, Jakup Shurdhaj, Besnik Krasniqi, Islam Vranezi ndërsa sa i përket të akuzuarit Qlirim Karaqica i njëjti është liruar nga aktakuza.

Është shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve Jakup Shurdhaj, Besnik Krasniqi dhe Islam Vranezi për veprën penale falsifikimi i dokumentit zyrtar ndërsa i akuzuari Remzi Mazreku për veprën penale veprimtari e pandërgjegjshme ekonomike.

I akuzuari Remzi Mazreku është dënuar me burgim me kohëzgjatje prej 8 muajsh, ndaj të njëjtit si pronar dhe operator ekonomik i ‘’NT Flamuri’’ me seli në Malishevë, si dhe i shqiptohet masa për ndalimin e marrjes pjesë në procedura e dhënies së kontratave në prokurimin publik në kohëzgjatje prej 2 viteve, gjithashtu detyrohet që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor prej në shumë prej 100€ si dhe në emër të shpenzimeve të ekspertit në shumë prej 75€ si dhe në kompensimin e të viktimave të krimit në shumën prej 50€.  

I akuzuari Jakup Shudhaj është dënuar me kusht duke ia vërtetuar dënimin me burgim  në kohëzgjatje prej  8 muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 2 viteve nuk kryen vepra tjera penale. Ndërsa sa i përket dënimit plotësues ndalimi i ushtrimit të detyrës dhe atë pjesëmarrja në prokurim publik si anëtar, kryetar i komisioneve apo ushtrimi i ndonjë detyre në prokurim publik në kohëzgjatje prej 4 viteve, gjithashtu detyrohet që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor prej në shumë prej 100€ si dhe në emër të shpenzimeve të ekspertit në shumë prej 75€ si dhe në kompensimin e emër të viktimave të krimit në shumën prej 50€. 

Sa i përket të akuzuari Besnik Krasniqi është dënuar me kusht duke ia vërtetuar dënimin me burgim  në kohëzgjatje prej  8 muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 2 viteve nuk kryen vepra tjera penale. Sa i përket dënimit plotësues ndalimi i ushtrimit të detyrës dhe atë pjesëmarrja në prokurim publik si anëtar, kryetar i komisioneve apo ushtrimi i ndonjë detyre në prokurim publik në kohëzgjatje prej 4 viteve, gjithashtu detyrohet që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor prej në shumë prej 100€ si dhe në emër të shpenzimeve të ekspertit në shumë prej 75€ si dhe në kompensimin e viktimave të krimit në shumën prej 50€. 

I akuzuari i radhës, Islam Vranezi është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 8 muaj, ndërsa dënimi plotësues ndalimi i ushtrimit të detyrës në pozitën menaxhuese si drejtor në administratën publike e po ashtu i ndalohet pjesëmarrja në prokurim publik si anëtar, kryetar i komisioneve apo ushtrimi i ndonjë detyre në prokurim publik në kohëzgjatje prej 3 viteve, gjithashtu detyrohet që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor prej në shumë prej 100€ si dhe në emër të shpenzimeve të ekspertit në shumë prej 75€ si dhe në kompensimin e viktimave të krimit në shumën prej 50€. 

Ndërsa sa i përket të akuzuarit Qlirim Karaqica në bazë të nenit 363 par.1 dhe par.1.3 të KRPK-së, është liruar nga aktakuza.

Kujtojmë që sipas aktakuzës së ngritur me datë 17.12.2019, i akuzuari Remzi, në cilësinë e personit përgjegjës të operatorit ekonomik N.T ‘’Flamuri’’ me dashje ka shkelur ligjin e afarizmit, në atë mënyrë që pasi nga autoriteti kontraktues K. Malishevë ka fituar kontratën për kryerjen e punimeve të kanalizimit,  nuk i përmbush kushtet dhe kriteret e kërkuara sipas kontratës,

Me çka ka kryer veprën penale ‘’veprimtari e pandërgjegjshme ekonomike’’ nga neni 285 par.1 të KPRK-së.

Në dispozitivin e dytë të kesaj akuze të akuzuarit Januz, Jakup dhe Besnik njëri në cilësinë e kryetarit dhe dy të tjerët në cilësinë e antarëve të komisionit për pranimin e punimeve në projektin rrjetin e kanalizimeve, të caktuar sipas vendimit të kryetarit të komunës së Malishevës, në dokumentin zyrtar – Raportin e Punimit Teknik me nr. prot 05-578 të datës 16.11.2018, kanë shënuar të dhëna të rreme,

Me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale ‘’Falsifikimi i dokumentit zyrtar’’ nga neni 434 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Tutje në dispozitivin e tretë, i akuzuari Islam Vranezi, në cilësinë e Drejtorit të Urbanizmit në komunën e Malishevës, në dokumentin zyrtar – Raportin e Punimit Teknik me nr. prot 051559 të datës 09.11.2018, kanë shënuar të dhëna të rreme,

Me çka ka kryer veprën penale ‘’Falsifikimi i dokumentit zyrtar’’ nga neni 434 par.1 të KPRK-së.

Dhe në dispoztivin e fundit të kësaj aktakuze, i akuzuari Qlirim Karaqica, në cilësinë e zyrtarit në drejtorinë e Urbanizmit në komunën e Malishevës ka keqpërdorur detyrën zyrtare duke tejkaluar kompetencat e tij, në atë mënyrë që, edhe pse ishte i obliguar që para se të bëjë paramasën dhe parallogarin të del në terren të shikoj se ku do të kryhen punimet, i bën parallogarin dhe paramasën për shpuarje horizontale të rrugës, dhe me ç’rast Autoritetit kontraktues të komunës së Malishevës i ka shkaktuar dëm material rreth 3500€,

Me çka ka kryer veprën penale ‘’Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar’’ nga nenin 422 par.1, pika 2.1 të KPRK-së.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Elvana Hatashi

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter