|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Mbahet seanca për rastin e ‘Zyrtarëve të prokurimit në KEK’

Sot, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ishte paraparë të mbahej seanca e parë për të akuzuarit Vllaznim Emerllahu, Muhamet Selmani dhe Flamur Bekteshi të akuzuar për “Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Pas leximit të aktakuzës, të njëjtit nuk kanë pranuar fajësinë.

Të lartpërmendurit, në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, të datës 23.10.2023, janë akuzuar për veprën “Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar”. I akuzuari i parë, Vllaznim Emerllahu është akuzuar nga PTHP sepse në cilësi të Zyrtarit të Lart të Zyrës së Prokurimit në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK), duke mos i përmbushur detyrat e tij zyrtare dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për personin tjetër, me dashje nuk ka vepruar konform legjislacionit të prokurimit publik.

Në këtë mënyrë i akuzuari, në cilësinë e personit zyrtar dhe si bartës i lëndës për tenderin e titulluar “Shitja e qymyrit”, i kishte dërguar email Menaxheres për Përkrahje të Prokurimit të KEK-ut, ashtu që të dërgoj ofertën për publikim në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (tutje referuar si “KRPP”), pa e përfunduar dosjen e tenderit. Ndërsa KRPP-ja për këtë, përmes email-it i kishte kthyer përgjigje duke kërkuar që ofertën për Shitje të qymyrit ta publikoj në platformën E-Prokurimi. Megjithatë kësaj, i pandehuri përkundër udhëzimeve që ta publikoj ofertën në platformën E-Prokurimi, këtë nuk e kishte bërë dhe kishte vazhduar tutje me këtë aktivitet në kundërshtim me procedurat e prokurimit. I njëjti sëbashku me të akuzuarin Muhamet Selmani, ishin takur me përfaqësuesit e Operatorit Ekonomik “Enertech” Sh.p.k dhe kishin biseduar për tenderin në fjalë. Më vonë i njëjti operator është shpallur fitues i këtij tenderi.

I akuzuari Muhamet Selmani, në cilësinë e personit zyrtar si Menaxher i Departamantit të Punëve dhe Shërbimeve në KEK, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për personin tjetër e ka keqpërdor detyrën e tij zyrtare duke tejkaluar kompetencat e tij dhe duke shkelur kështu legjislacionin e prokurimit publik, ku më datë 23.02.2023, në koridoret e KEK-ut, është takuar me përfaqësuesit e Operatorit Ekonomik “Enertech” Sh.p.k dhe së bashku me bartësin e lëndës – Vllaznim Emërrllahu, pa qenë i publikuar tenderi i kishte thënë të akuzuarit Emërllahu se “unë e sqaroj këtë punë me operatorin (“Enertech”) në kafene!”, ku edhe pas këtij takimi i kishte kërkuar të akuzuarit të parë që të mos e publikonte tenderin dhe minuta më vonë këtë ‘kërkesë’ e kishte referuar edhe përmes emal-it zyrtar.

I akuzuari i tretë, Flamur Bekteshi, në cilësinë e personit zyrtar si Zyrtar Përgjegjës i Zyrës së Prokurimit në KEK, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore, i njëjti ka vepruar në kundërshtim me legjislacionin për prokurim publik, ngase edhe pse ka qenë në dijeni të vazhdueshme për mos publikimin e tenderit të lartpërmendur, ai ka vazhduar tutje me procedurën e prokurimit deri sa më datë 1 Prill 2021, e ka shpërblyer Operatorin Ekonomik “Enertech” Sh.p.k me kontratë për shitjen e thëngjillit me një cmim minimal prej 1,600,000.00 Euro për 200,000 ton thëngjill, aq edhe sa kishte qenë oferta minimale e shitjes ku edhe rrjedhimisht, operatorëve të tjerë ekonomik u kishte mohuar konkurrencën dhe mundësinë e ofertimit në këtë aktivitet.

Andaj, edhe në bazë të aktakuës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, të lartpërmendurit akuzohen për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414, par. 3 nënpar 3.2 lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Rina Murseli

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter