|

Search
Close this search box.

Projekt i realizuar nga:

drejtesiasot.com justice today drejtesia sot rolpik.org website logo

Është dhënë fjala përfundimtare ndaj të akuzuarve për Korrupsion

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, këtë të hënë ka vazhduar shqyrtimi gjyqësor ku të akuzuar janë Adriana Qela-Baraku, Jeton Dalladaku, Gazmend Hoti për veprën penale ‘’keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar’’ në bashkëkryerje dhe Behar Ferizi për veprën penale ‘’deklarim i rremë nën betim’’.

Pas përfundimit të procedurës së të provuarit, është vazhduar me mbrojtjen e të akuzuarve.

Të gjithë të akuzuarit kanë shfrytëzuar të drejtën për t’u mbrojtur në heshtje, duke thënë se çka kanë pasur për të deklaruar i kanë deklaruar në polici dhe prokurori.

Pas kësaj, është vazhduar me marrjen e të dhënave për gjendjen ekonomike dhe të kaluarën kriminale te të gjithë të akuzuarve me radhë.

Në fund është dhënë fjala përfundimtare nga të gjitha palët në procedurë.

Në fjalën e saj përfundimtare prokurorja e shtetit Dëshire Jusaj ndër të tjera ka thënë se, pas adminstrimit të provave materiale dhe personale është vërtetuar në tërsi gjendja faktike si në dispozitivët e aktakuzës, ku përmbushen të gjitha elemenetet e figurës së veprave penale për të cilat akuzohen. Gjithashu në fund i ka propozuar gjykatës që të njejtët të shpallen fajtor dhe të denohen sipas ligjit po ashtu propozon gjykatës që të zbaton nenin 59 par. 1 dhe 2 të KPK-së të vlerësojë rrethanat rënduese në momentin e shqiptimit të dënimit.

Më pas fjalën përfundimtare e ka dhënë edhe mbrojtësi i të akuzuarës Adriana Qela-Baraku, av. Meshari Selimaj, ndër të tjera ka dhënë se, shpesh në praktikë kanë ndodhur keqkuptime se nëse një veprim i një zyrtari publik a konsiston në vepër penale ose shkelje administrative, duhet pasur të qart se pikërisht dashja ajo që e kualifikon një veprim të zyrtarit publik për vepër penale e dallon nga shkeljet e tjera të natyrës administrative, dhe  në veprimet e të mbrojturës së tij nuk ka dashje. Në fund i ka propozuar gjykatës që të aplikoj parimin in dupro pro reo dhe ka kërkuar që të mbrojturën e tij ta liroj nga aktakuza.

Tutje fjalën përfundimtare e ka dhënë edhe mbrojtësi i të akuzuarit Jeton Dalladaku, av. Visar Perlasku duke shtuar se, duke marr parasysh gjendjen e provave i ka propozuar gjykatës që të aplikoj parimin in dupro pro reo të shqyrohen të gjitha pretendimet e mbrojtësit me kujdes dhe profesionalizëm, e posaqërisht deklaratat e dëshmtarëve  e pastaj të bie aktgjykim lirues ndaj të mbrojturit të tij, pasi që nuk janë përmbushur elementet e veprës penale për të cilën akuzohet.

Gjithashtu edhe mbrojtësi i të akuzuarit Gazmend Hoti, av. Nexhmedin Gashi në fjalën përfundimtare të tij ndër të tjera ka thënë se, duke u bazuar në provat personale dhe materiale, i ka propozuar trupit gjykues që pas analizimit dhe vlerësimit të çdo prove veç e veç të lirojë të mbrojturin e tij nga akuza, pasi që jo çdo keqpërdorim i detyrës zyrtare nuk nënkupton konsumimin e kësaj vepre penale dhe në rastin konkret bie në domenin e përgjegjësisë disiplinore 

Dhe në fund fjalën e tij përfundimtare e dha edhe av. Agron Kuqi mbrojtës i të akuzuarit Behar Ferizi, i cili ndër të tjera ka thënë se, nuk është vertetuar aktakuza që i vihet në barrë të mbrojturit të tij që i njejti  nuk i ka përmbushur kriteret sipas konkursit dhe se prokuroria nuk ka prova esenciale dhe ka propozuar gjykatës që të aplikojë parimin in dupro pro reo.

Shpallja e aktgjykimit do të bëhet me datë 25.10.2023 në orën 08:45.

Sipas aktakuzës së ngritur nga prokuroria themelore në Gjakovë të datës 08.12.2022, të akuzuarit Ardiana, Jeton dhe Gazmend, në cilësinë e antarëve të komisionit rekrutues në konkursin e shpallur nga bordi i drejtorëve i K.R.M. ‘’ÇABRATI’’, kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare duke shpërfillur udhëzimin administrativ (MASHT) me nr. 126/2016 lidhur me parimet dhe procedurat e njohjes së diplomave, duke zgjedhur kandidatin i cili nuk i përmbush kriteret sipas konkursit,

Me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale ‘’keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar’’ nga neni 414 par.1 e lidhur me nenin 3 të KPRK-së.

Ndërsa sipas dispozitivit të dytë të kësaj aktakuze, i akuzuari Behar Ferizi me vetdije paraqet deklarim të rremë, në atë mënyrë që në konkursin e shpallur nga bordi i drejtorëve i K.R.M. ‘’ÇABRATI’’ paraqet një deklaratë nën betim në kundërshtim me ligjin për ndërmarrje publike ku parashihet se kandidati duhet të ketë së paku 5 vite përvojë pune, ku i njëjti nuk i plotëson kriteret për përzgjedhje sipas konkursit për pranimin e kryeshefit ekzekutiv,

Me cka ka kryer veprën penale ‘’Deklarim i rremë nën betim’’ nga neni 383 par.1 të KPRK-së.

Shënim: Të akuzuarit e përmendur në këtë postim konsiderohen të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.

Monitoruar nga Elvana Hatashi  

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter